DANH MỤC HÓA CHẤT KIỂM E. Coli (Escherichia. Coli)
E. Coli TRONG THỰC PHẨM ISO 7251:2005 "KỸ THUẬT MPN"

          
1    Lauryl Sulfate Broth- LSB-Phương pháp MPN  - 1.10266.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
2    EC medium (EC Broth) - 1.10765.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
3    Peptone water  - 1.07228.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
4    Kovac's indole  - 1.09293.0100 Chai/ 100ml Chai > 24 Merck Đức
5    Bactident Oxidase  - 1.11350.0001 Hộp Hộp 12 Merck Đức
               
KIỂM NHANH 24H - ESCHERICHIA. Coli TRONG THỰC PHẨM
ISO 16649: 2001 "PP ĐẾM KHUẨN LẠC"

               
1   Tryptone bile X-glucuronide agar - 1.16122.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
      T.B.X AGAR
2    E.coli TEST - 88006 88006 Hộp/ 30 test Hộp > 12 Merck Đức


Test nhanh khẳng định E.coli
E.Coli TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ISO 9309: 2000 / TCVN 6187: 2009

               
1    Tryptic Soy Agar - 1.05458.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
2    Tryptone bile X-glucuronide agar - 1.16122.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
      T.B.X AGAR
3    Kovac's indole - 1.09293.0100 Chai/ 500g Chai > 12 Merck Đức
4    Bactident Oxidase - 1.11350.0001 Hộp Hộp 12 Merck Đức
               
E.COLI CHỊU NHIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ISO 9309: 1990 / TCVN 6187: 2006 "PP MPN"

1    Lactose Broth - 1.07661.0500   Chai/ 500g  Chai > 24 Merck Đức
2    MacConkey Broth - 1.05396.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
3    Lauryl Tryptone Broth  - 1.10687.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
4    EC medium (EC Broth) -  1.10765.0500 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
5   Tryptone water  -  1.10859.0500  Chai/ 500g    Chai    > 24        Merck      Đức   
6    Kovac's indole  - 1.09293.0100 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
7    Bactident Oxidase  - 1.09293.0100 Chai/ 500g Chai > 24 Merck Đức
8    E.coli TEST - 88006 88006 Hộp/ 30 test Hộp > 24 Merck  Đức
      Test nhanh khẳng định E.coli
9    CHROMOGENIC E.COLI O157 AGAR  - 4055812      Chai/ 500g    Chai    > 24        Biolife        Ý    
       Môi trường phân lập xác định E.coli O157
       nhanh trong 18-24h